Get in Touch

Address :
J.P. Road, Thamel,
Kathmandu, Nepal

Phone :
+977 1 4265845, 4265717, 4263026

Email :
tashikailash@gmail.com
tashi@www.kailashgroupnepal.com